Beni Özgür Bırak

Kalbinin ritmini duyuyor musun. Koy elini üzerine, kalp atışlarını dinle...Sessiz olursan sadece tıp, tıp diye atan kalbini değil, sana söylediklerini de duyabilirsin..

Ben
Kalbimi dinledim..
Dedikleri aynen şöyleydi...

be ni çok in cit tin...
kim se ye ağ la ya ma dım...
sa na da hay kı ra ma dım..
be ni hep al dat tın...
ve bu nu hiç bi le me din...
ha ya ta aç lı ğım da hep kim se siz dim...

hızlandı birden bire!!!!

sev mi yo rum acı yı...
sev mi yo rum acı yı..
sev mi yo rum acı yı
her gün bir kam yon da yak ye miş gi bi yim..
far kın da bi le de ğil sin...
san cıt ma la rın hep el den düş me...
ru hun ile be de nin a ra sın da sı kış mı şım..
su sar sın değil mi....
sus kun luk en tut ku lu sev da lın se nin..
ben sus ma ya cağım..
sev mi yo rum acı yı...
sev mi yo rum acı yı..............

Bayılacak gibi oldum
Derin derin nefes aldım
Ruhu dinlendirecek bir müzik dinlettim
Biraz sakinleşti...
artık onu duymak istemiyorum..

derken..Tüm kelimeler o tıp tıplarda birleşti ve tek bir ses oldu...

Her an o sesi duyuyorum..


be ni öz gür bı rak..
be ni öz gür bı rak..
be ni öz gür bı rak..
BE Nİ ÖZ GÜR BI RAK....

Senin kalbin ne diyor

05 Haziran 2010 1-2 dakika 45 denemesi var.
Yorumlar