Beyin Toplum BilgisayarNasıl İşler 1-2

Değil mi ki (madem ki) kuantum dünyadan makro dünyaya geliyorduk, şu hâlde makro dünyada da olabildikçe en az kuantum üst düşüm durumla da olsak, özdek sel kuantum imajlarla makro dünyada olacaktık.

Olabildikçe az kuantum üst düşüm zamanla kuantum dünyaya gidecektik. Makro kuantumdu zaman Planck zamanını içermez. Makro dünyada kimi devinme üst düşüm değerler milyon, milyar, trilyon değerleriyle olur ama hiçbir şekilde katordesilyon Planck değere yaklaşamazlar bile.

Makro dünya oldukça kaba devimle kendisinden dönüştüğü bu bir başka dünyanın Planck zamanına doğru Planck zamanı öykünecekti. Öykünmeler hiçbir zaman planca zaman değerine eşit olmayan devimler içindeki imajlar anca bu kabil imaja göre öykünücü plastik devimleriyle olasıydı.

Bunu nasıl yapacaktık? Yani kuantum evrene doğru nasıl gidiyor olacaktık?

Bizler bir saniyenin on üssü eksi kırk üç değerli sayısal bir küçüklüğü tümle yen ilk bir saniyelik süre durum boyut ölçeği olan, kuantum evrende geliyorduk.

Ancak bizler geldiğimiz orijin gibi 10 -43 değerle davranamıyorduk. İlki biz bu tür devinmenin ve üst düşüm durumun en az durumlarıyla, çok yavaşlamış olmakla yoğun madde olmuştuk. İkincisi Planck zamanının 10 -43 üst düşüm devinmesini taşıyıp dönüşen kuant yasaları makro alemde geçerli değildi.

Büyük patlamanın ilk bir saniye süren zaman içindeki temel parçacıklar (Planck zamanıyla) 10 üssü eksi 43 türlü niceli devimlerle davranıyorlardı.

İlk bir saniyenin sonrasında özdek 10 -43 türlü üst düşüm özellikli girişmeyle davranma özelliklerini yitirmişti. Yiten üst düşüm özellik kadardan daha fazla yavaşlamıştı. Masif kütle kazanmıştı. Madde sel sentez özellik içindeki özdek; enerjinin yeni düzeni içinde, mekanik dünyaya sıçrıyordu.

Artık ilk bir saniyelik 10 üssü eksi 43 birimli Planck zaman devinmesi, sentezlerdeki imajla (Planck zamana bağlı 1 saniyelik yaşanmışlıkla) mekanik dünya ile mekanik dünyaya kapanacaktı. Kuantum devimli olamıyorsak %23 oranında mekanik ve makro devimli bir makro özdek maddesi olacaktık.

Planck zaman imajından özellikli yansımalarıyla makro var oluş makro ve mekanik madde üzerinde de biyolojik oluşu ve biyolojik yasaları inşa edecekti. İnşa makro dünyaya özgü biyolojiyle, mekanik enerji düzenini başka seviyelerle değerlendirecekti. Mekanik dünya kuantuma göre kuantum dünyanın hız kaybetmiş, bir noktada 1 cm’nin 1 andesilyon kadar olan çap yoğunluklu kütlesini kaybetmiş, sıcaklığını kaybetmiş, çok yavaş durumla olmanın devinme biçimiydi.

Yani bu durum, şimdiki durum evreninde ışık hızı sabit ve en yüksek hız olan ortam içinde ışık hızı altındaki hız ve hareketlerle olmamız gibiydi.

Biyoloji mekaniğe göre tekrar hızlanan bir devinme biçimidir. Yani kabaca 300 000 KM olan ışık hızı 3x 10 8 metreydi. Yani ışık hızı üç yüz milyon metreydi. Metre ışığın 10 -8 (yani üç yüz milyonda) biriydi. Yine mm ışık hızının 3x10 -11 de biriydi. Bu da nano metreyi ışık hızının 3x10 -17 biri yapar.

Buradan da görülüyor ki 10 -43 saniye olan Planck zamanını geçmek için ışığın hayli yol alması gerekecekti. Planck zamanı ışığın geçmesi gereken süre oluşla da tarif olunabilir. Bu süre hayli önemli olup, yoktan var oluşun anıdır. Planck sabiti; kütle çekim sabiti, görecelik sabiti ve kuantum sabitinden elde edilmiştir.

Planck zaman sıcaklığı 10 32 Kelvin’di. Yani ilk cenin evrenin sıcaklığı 1 Nonilyon. 1 çay kaşığı kadar yoğunluk 10 94 gramdı. Tüm kütle çapı 1 cm’nin 10 -36 da biri kadar olup kütle 1 andesilyon kadardı.

Işık hızı Planck zamanın hızına erişemez. Bunu niye söylüyorum. Işık hızı Planck zamanın hızına oransaldır. Makro dünyada bir devinme Planck zamanına doğru giden üst düşümler içinde birikmesi demek, hız ve zamanın hem çok hızlanacağı demek. Hem de biriken üst düşümle yavaşlar.

İşte bilgisayar, kolektif birim zamanı artıran toplum ve nöron birim zamanı artıran beyin düşünmesi de Planck zamana öykünme oranları olmakla, nanometre boyutuna giden aralık hızındaki hızla akıl almaz denli hızlanıyordu.

Biz ışık devimli zamana bağlı evrensel süreçler içinde söylenene göre ki öyle ışık hızını aşamıyorduk. Işık hızı da Planck zamana ulaşıp ilk bir saniye içindeki 10 -43 birimli devinme olan hızı, aşamıyordu.

Bir AMD işlemcide 8,9 milyar transistor olmakla boyutun ne kadar küçülüp o bilgisayar hızının akıl almaz deni artma ilkesi bir nano teknoloji ya da kuantum teknoloji olmuştur. İki transistor arasındaki uzaklık 22 nanometredir. Bu uzaklığı hayal bile edemezsiniz.

Tekrarlarsak kuantum zaman ilk bir saniyeyle gerçekleşmiş 10 -43 tane üst düşümle; devim, mekân, zamandı. Ama içinde doğa yasaları yoktu. İçinde sadece kuantum yasaları vardı. Büyük patlamayla başlayıp, Planck zamanı kadar süren ilk 1 saniyelik kısım olmakla Planck zaman en küçük aralıktır.


2

10 -43 birim zamanlı hız, ölçekleme, ölçme değerlendirme olmakla standart zamandı. Burada Planck zamanın altında bir yeri, sırayı, durumu, mesafeyi, hızı, ölçmemiz; şimdilik olanaksız. Şu anda bu şekil de hızlı ve en ufak aralık içinde geçen ikinci bir Planck zaman devinmesi hiç olmadı ve yoktur.

Biyolojik yasalar; mekaniğin kuantuma göre olan eylemle fark durumudur. Biyolojinin mekaniğe göre olan fark durumuyla biyoloji de canlanma, olandı. Canlanma da üreten kolektif birim zamanla toplum olan bir devinme biçimiydi.

Biyoloji, mekanik devinmeyi bam başka düzlemler girişmesi içinde giriştirdi, hem özel durumla devimi hızlandırdı. Yavaşlattı. Yavaşlatma kontrollü devim biçimiydi.

Biyoloji mekaniği, mekanik yasalar üzerine olmakla biyolojik yasalarla inşa eden özel bir canlanmanın inşasıydı. Mekanik olarak kuantum evrenin imajlarını taşıyorduk.

Mekanik temel, kuantum evren dönüşmesinden gelen, net olmayan, masif izler taşıyordu. Bu izler biyoloji içinde çok özel durumla kuantum dünyada gelen im, imge hayallerinden masif yansımaları hem net olarak oluşuyor, hem de oluşturuyordu.

Bu nedenle bastırıldığı kadarla kuantum dünyalı hayalin akisler veren çağrışma belirme enerji imajını taşıyorduk. Oluşturulan kadarla olan hayaller yanında kaynağı belirsiz hayal bu imajlardan yansıyordu.

İşte beyin biyolojisi de mekanikle kuantum dünya arası devinmeyle de imajineldi. Beyin geçmişi arkaik art alan ışımalı düşünce olarak inşa ediyordu. Beyin kuantum dünyanın makro düzlemine sıçramakla mekanikliği oluşan git salınımlarını, düşünce düzlemiyle arkaik kuantum alana doğru gel yapıyordu.

Geri bağlanım yasası ikinci hal durum ile toplum özne mekaniği içinde belirir. Toplum kişi biyolojisi üzerinde “kolektif birim zamanlı oluyordu”. Yani kolektif birim zaman üst düşüm özelliği akıl almaz denli çoğaltıyordu. Üst düşüm özellik kuantum özellik olmakla sınırlı şekilde makro aleme de sızmıştı.

Üst düşümlü git kuantumların, makro dünyadaki kuantum mekanikliği, toplum üzerinde kolektif kuantum süreçlerle, arkaik geri beslenme üzerine kontrolce tutumla gel yapıyordu. Makro ve mikro dünya arasındaki gel git yapmakla geçen zamanlarıyla, biyolojik var oluşlar yaşanmışlık ve hayattı.

Yine makro alemde arkaik referans kaynağına doğru git olan mekanik düzenli fiziki düzeni içinde olan donanım ve donanıma dek yasalarla bilgisayar vardı. Fiziksel ve kimyasal özellikli enerji yazılım imajlı enerji kontrolleri ile bilgisayarlar Planck zaman bir atıftı. 10 -43 değerli zaman aralığına yaklaşan inşası ile işlevi akıl almazdı. Bilgisayar inşası 10-43 üst düşümlü özellikler kazanmakla kuantum dünyaya gel yapan kübik kuantum çağrılarıydı.

Demek ki kuantum dünyada mekanik evrene geçen devinim şekli, şimdilik biyoloji üzerinde beyinin düşünmesiyleydi. Toplum üzerinde kolektif birim zamanlaydı. Fiziki ve mekanik donanımla bilgisayar üzerindeydi.

Bu durum kuantum zamana doğru inşaydı. Yani kuantum zamana gidecek olmanın parçalı gel süreçleriydi. Yine bu beyin sel toplum sal ve bilişim ürünü bilgisayarlar, tıpkı kuantum dünyadan makro dünyaya sıçrayan maddesel oluşum gibiydi. Şimdi de çok farklı çevrim süreçleri ile madde sel dünyadan kuantum dünyaya giden çok farklı bir düzlemle makro dünyadan da geleceğe sıçramaydı.

Kuantum dünyaya giden gel süreçleri mekanik bir gel git süreçleri değildi. Neden? Kuantum düzlem de mekaniklik toplumsallık yoktu. Beyin ve beyin düşüncesi olmanın özne bilinçli düşüncesi yoktu. Bilişim ürünü bilgisayar kuantum evrende yoktu.

Ne de biyo beyinsel, biyo toplumsal ve donanımsal bilgisayar süreçleri bu kuantum imleçlerle gel olduğunda bu süreçler kuantum süreçlere çökmüyordu. Makro düzenli süreç ilk bir saniyeyi 10 -43 tane parça duruma bölen özdeksel üst düşüm durumlu devinme esasına göre git ve gel oluyordular.

Bu gel oluş, parçanın bütünden fazla ve büyük olamaması nedenli yasa gereği merkeze çökme olamıyordu. İlk bir saniyelik devim süreçleri, kuantum bütünlüğün kendisini 10 43 parça kılmasıyla üst düşümlü bu bütünlük 1 saniyelik Planck zamanıydı.

Hiçbir parça ve özdek sel özellikti parça nicelimler, Planck zamanına eşit olamamakla ve Planck zamanı içindeki devim ve kütle, parçası olduğu ana arterden büyük olamayacağından büyük olanın gel yapan çekimi olan çökme, özdek sel nükleer güçle de korunuyordu.

Kuantum süreçler 10 üssü 43 değeli parça sayı kadar üst üste süper pozisyon dediğimiz üst düşümle ÖZDEKTİ. Özdek 10 üssü 43 değerli davranış özelliklerin üst düşümleriyle aynı anda bir arada olduğu bir var oluştu.

Ve özdek bu 10 üssü 43 durumla, aynı anda yansıma; birlikte olanla birlikte gidenin üst düşüm durumları ancak ilk bir saniye ile vardır. Ondan sonraki üst düşümlerin sayısı azalmakla birlikte, özdek içinde özdeğin azalan özelliği, Planck değerine (10 üssü 43 değerine) tamamlayacak sanal imajlarla vardı.

Şu hâlde makro alem ve onun özel bağıntı durumları olan biyoloji, öznellik, toplum ve bilgisayar süreçleriyle maddi özellikler kuantum dünyaya doğru 10 -43 parçalı hız devinmesi olmaktan öte bir şey değildi. Kuantum düzleme doğru gel olan inşalar yeni yeni gelişme ve var oluş olmakla birlikte, hiçbir zaman kuantum dünyaya gidemez. Kuantum dünyaya denk bir devinme de ortaya olamaz.

Parçacık özelliği bu sınırlar. Dalga özelliği parçacığı imaja göre imler. Bu sınırlanma ve imlenmenin baskı ve basıncında eylem ve akış doğar. Kabın içindeki kapsanan, kapsandığından fazla olamaz.

Bayram Kaya

Yorumlar
  • Henüz yorum yazılmamış